מבוא:

אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "Nadlan.com" ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו (להלן ביחד - "אתר Nadlan.com") - האתר המוביל בפרסום מודעות בתחום הנדל"ן המופעל ומנוהל על ידי חברת א.י נדל"ן אינטרנט בע"מ.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

 

כללי:

השימוש באתר Nadlan.com כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. אתר Nadlan.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, אתר Nadlan.com תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר Nadlan.com לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין Nadlan.com לבין כל אדם המשתמש באתר Nadlan.com , במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר Nadlan.com ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר Nadlan.com ו/או בשירותים המיוחדים (כפי שיפורטו להלן). Nadlan.com תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר Nadlan.com מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Nadlan.com ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, Nadlan.com תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי Nadlan.com איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

 

שימוש במידע והגנת הפרטיות:

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שNadlan.com תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה Nadlan.com רשאית:

  1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לNadlan.com /או אתר Nadlan.com מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
  2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
  3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי Nadlan.com בקשר עם המשתמש לצרכי Nadlan.com.

 

על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי Nadlan.com איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לNadlan.com, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר Nadlan.com , אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל: "פרטי המשתמש").

המשתמש נותן בזאת לאתר Nadlan.com את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- Email שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר Nadlan.com , ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

 

התנהגות המשתמשים באתר:

Nadlan.com תהיה רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך מודעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי במקרה כזה תחזיר Nadlan.com את התשלום ששילם המשתמש עבור המודעה, באופן יחסי למשך זמן הפרסום בפועל. הפעולות הנ"ל תינקטנה ע"י אתר Nadlan.com במידה ותכני המודעות יהיו, ע"פ שיקול דעתה של אתר Nadlan.com , לא הולמים את מטרות האתר ו/או יהיה במודעה ו/או בהתנהגות המשתמש משום שימוש לרעה באתר ובשירותיו ו/או אם המודעה ו/או המשתמש ישתמשו באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או פוגעות בפעילות האתר והחברה.

הסירה החברה את מודעת המשתמש, זכותה לעשות כן ללא דיחוי וללא הודעה מוקדמת למשתמש, אף אם בעשותה כן עלולה החברה לגרום למשתמש לנזק או לעיכוב מכירה.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

א.י נדל"ן אינטרנט בע"מ  תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Nadlan.com, מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של Nadlan.com בהקשר זה הנם, בין היתר, השימוש בשם אתר Nadlan.com , מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר(להלן: "המידע") . חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו – אלא אם ניתן אישור מפורש של אתר Nadlan.com לעשות כן, מראש ובכתב.

 

בנוסף לאמור לעיל מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, חוק הפטנטים, סודות מסחריים וכיו"ב, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלבנטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג' או משום פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו, כי יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, ועליו בלבד.

 

הגבלת אחריות:

מובהר בזה, כי Nadlan.com לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר Nadlan.com ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר Nadlan.com תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וNadlan.com אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

Nadlan.com אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

Nadlan.com אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר Nadlan.com, לרבות ע"י צדדים שלישיים (משתמשים אחרים).

מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים אלא אם צוין אחרת במפורש באמצעות הודעה או סימן מסחרי של SSL וכי Nadlan.com אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. Nadlan.com אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר Nadlan.com על ידי Nadlan.com לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר Nadlan.com , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

 

מובהר בזאת, כי למערכת אתר Nadlan.com מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכי לNadlan.com אין שליטה על מקורות אלו. על כן המידע הנכלל בתכנים ו/או במודעות מוצג כפי שהוא וללא התערבות מצידה של מערכת אתר Nadlan.com וללא אחריות כלשהי מצידה של Nadlan.com.

Nadlan.com אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים ועל כל משתמש לעשות כפי הבנתו לצורך בדיקת האמור בתכנים ו/או במודעות.

Nadlan.com לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

 

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

בכל מקרה, Nadlan.com ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד Nadlan.com בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת. השירותים באתר Nadlan.com מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).

 

Nadlan.com אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי Nadlan.com בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר Nadlan.com ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד Nadlan.com ו/או כנגד מי מטעמה.

השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר Nadlan.com ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר Nadlan.com ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך אתר Nadlan.com יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.

 

למרות שNadlan.com עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה, Nadlan.com אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר Nadlan.com ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות Nadlan.com, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, Nadlan.com לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי Nadlan.com בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר Nadlan.com.

 

 

היה ו- Nadlan.com ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר Nadlan.com שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על Nadlan.com ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על Nadlan.com ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

Nadlan.com אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי Nadlan.com או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל Nadlan.com מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בשום נסיבות לא תחול על Nadlan.com אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל- Nadlan.com או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

Nadlan.com מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. בסעיף זה, "Nadlan.com" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.

 

מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים:

מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם דירות ו/או פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון,מדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו') הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

 

 

שירותים מיוחדים:

כל האמור להלן בחל "שירותים מיוחדים" הנו בכפוף לאמור בתנאים הכלליים שלעיל, ואין באמור בחלק זה מלהפחית או לגרוע מהאמור בתנאים אלו.

 

השימוש בשירותים המיוחדים הנו אישי ואיננו פתוח לכלל המשתמשים, על כן אתר Nadlan.com ממליצה למשתמש החפץ בשירות כלשהו או במספר שירותים מהפורטים להלן, לקרוא את האמור להלן בעיון בטרם ההרשמה לשימוש.

 

שירות סוכן חכם:

שירות זה מאפשר למשתמש, החפץ בכך, לקבל הודעות דוא"ל והודעות SMS לטלפון הסלולארי או לטלפון קווי (במידת האפשר) שתיידע אותו בדבר פרסום מודעות חדשות המתאימות לקריטריונים שהגדיר במדור זה.

השירות מסופק תמורת תשלום של 1 ש"ח עבור הודעת SMS. ההרשאה לחיוב המשתמש בתשלום זה תיעשה במדור השירות באתר וזאת לאחר שהמשתמש יעביר את פרטיו האישיים (ביניהם, פרטי כרטיס האשראי) לאתר Nadlan.com.

מובהר בזאת כי ההרשאה הניתנת על ידי המשתמש הנה הרשאה פתוחה אשר תחויב בפועל ביום הראשון לכל חודש קלנדארי עבור כמות הודעות ה- SMS שאתר Nadlan.com שלחה למשתמש בחודש העוקב.

השירות איננו מוגבל בזמן, אולם המשתמש זכאי להפסיקו בכל רגע וללא הודעה מוקדמת. הפסקת השירות תיעשה ע"י שימוש בסיסמא ובקוד שינתנו למשתמש בעת ההרשמה על שירות זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה כפוף לכל האמור בתנאים הכללים והנו חלק בלתי נפרד מהם.

 

 

שירות בדיקה ברשם המשכונות:

שירות זה מאפשר למשתמש, החפץ בכך, לקבל לעיונו אישור מרשם המשכונות טופס מידע לגבי מצבו הרישומי של הנכס בכל הקשור להיותו משועבד.

השירות הנו בתשלום, כמפורסם באתר.

מובהר בזאת כי שירות זה לא פוטר את המשתמש מבדיקה במשרדי הממשלה לצורך קבלת מידע אחר לגבי הנכס (עיקול, בעלויות קודמות, שינויים וכיו"ב).

 

אזור אישי:

שירות זה ניתן למשתמש ללא תשלום כלשהו.

עם רישום לשירות זה יקבל המשתמש, החפץ בשירות זה, שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסה מאובטחת לנתונים שיבקש לשמור באזור האישי.

השם והסיסמא של המשתמש ניתנים לשחזור באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת תמיכה של אתר Nadlan.com .מחלקת התמיכה, לאחר בדיקה, תעביר בדואר אלקטרוני חוזר את השם והסיסמא של המשתמש.

אתר Nadlan.com מבהירה כי השירות מוגבל בכמות המודעות המאוכסנות באזור האישי של המשתמש וכן מוגבל לתקופת זמן של 30 ימים מיום השמירה של המודעה. במידה והמשתמש לא ימחק את המודעות שביקש לשמור באזור האישי תימחקנה המודעות לפי המגבלות הנ"ל ולא ניתן יהיה לשחזרן באזור האישי (אלא אם תתפרסמנה שנית).

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל:

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.