לראשונה בישראל, תקנות ממשלתיות מעגנות את אופן ביצוע תהליך השלמה ומסירת דירה מקבלן

משרד הבינוי והשיכון מפרסם כי יעקב ליצמן, שר הבינוי והשיכון, חתם על תקנות חדשות אשר קובעות לראשונה את הקריטריונים עבור יזמים להשלמת בנייה של דירה חדשה. התקנות אלה מתוות את הדרך הרצויה לפעול בעת מסירת הדירה לרוכש

לראשונה בישראל, ישנן תקנות אשר מעגנות את אופן ביצוע תהליך השלמת ומסירת דירה מקבלן. כך פורסם באתר משרד הבינוי והשיכון. 


שר הבינוי והשיכון חתם על תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה), התשפ"א-2021.


התקנות החדשות עוסקות בשני נושאים: השלמת בנייה ומסירתה לרוכש הדירה.


השלמת דירה: 
התקנות קובעות 3 קריטריונים מצטברים בכדי שיהיה ניתן לקבוע גמר בנייה:

1. הרשות המקומית הנפיקה לגבי דירה או לגבי בניין שהדירה היא חלק ממנו והדירה לא הוחרגה מההנפקה לבניין , אחד או יותר מאלה: תעודת גמר; אישור אכלוס.

2. המוכר חיבר את הדירה לתשתית חשמל קבועה או זמנית, ואישור על כך התקבל מחברת החשמל או מן הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הדירה.

3. המוכר חיבר את הדירה לתשתית מים קבועה או זמנית ואישור על כך התקבל מתאגיד המים העירוני או הרשות המקומית שבתחומם נמצאת הדירה.


דרך מסירת הדירה: התקנות קובעות את "דרך המלך" בכל הקשור לאירוע זה. התקנות קובעות כך: "המוכר ימסור את החזקה בדירה כאשר המוכר והקונה או נציגיהם נמצאים יחדיו בדירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ביניהם". כלומר, אלא אם כן נקבע אחרת בין הצדדים, המסירה תיעשה בדירה עצמה, כאשר שני הצדדים, או נציגיהם, נפגשים במעמד המסירה.

 

תקנות אלה מאפשרות לצדדים שיח בנושא של מעמד מסירת הדירה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים להסכם המכר. כך לדוגמה, רוכש דירה אשר אינו מתגורר בישראל, ומעוניין כי המסירה תיעשה מרחוק, כגון אמצעות תוכנת זום, תוך כדי העברת מפתחות הדירה לבא כוחו או בדואר, רשאי לבקש כי המסירה תתבצע בדרך זו.

 

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "התקנות החדשות מייצרות ודאות שלא הייתה עד כה בכל הקשור לאירוע משמעותי בכל עסקה של דירה חדשה – השלמתה ומסירתה לרוכש. התקנות מקבעות פרקטיקה נהוגה בשוק אשר לא קיבלה, עד היום, התייחסות בחקיקה או תקנות. מעבר לאותה ודאות, במיעוט המקרים המגיעים לסכסוך, שמורה חשיבות רבה לתקנות בכל הקשור לטענות, של שני הצדדים, בקשר למועד מסירת הדירה".