החשב הכללי במשרד האוצר מקים קרן מע"מ ממשלתית

הקרן תאפשר לבנקים לתת אשראי לקבלנים ויזמים מבלי לחרוג ממגבלת האשראי הענפית. המהלך צפוי לפנות עד כעשרה מיליארד שקל ממגבלת האשראי הענפית של הבנקים.

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, מקים את "קרן המע"מ" הממשלתית בעקבות תיקון חוק המכר. הקרן תבטיח החזר רכיב המע"מ על ידי המדינה לקוני דירות במקרה של מימוש בטוחות בהתאם לחוק המכר ותאפשר להגדיל את היקף האשראי הזמין לסקטור הנדל"ן. תיקון החוק הינו יוזמת מטה הדיור הממשלתי ומשרד השיכון ומטרתו להביא להקלה נוספת בתחום הדיור ולפנות הון במערכת הפיננסית לטובת פרויקטי נדל"ן.

 

חוק המכר הוא חוק צרכני הקובע הסדרים שמטרתם, בין השאר, להגן על הכספים שמשלם קונה של דירה חדשה למוכר הדירה, כדי להבטיח כי במקרה של כישלון העסקה לא ירד כספו של הקונה לטמיון. בבסיס החוק ניצבת ההנחה שיש פערי כוחות משמעותיים בין קונה דירה לבין מוכר הדירה, המצדיקים הענקת הגנה לקונה. על מנת להגן על רוכשי דירות ממצב של כשל שעלול להביא לכך שהיזם לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, קבע המחוקק כי המוכר מחויב להעניק לקונה אחת מתוך חמישה סוגים של בטוחות, וכן הטיל מגבלות על קצב שחרור הכספים למוכר.

 

בהתאם לתיקון החדש בחוק המכר מחודש מרץ 2017, בעסקת רכישת דירה חדשה יונפקו ערבויות בנקאיות או ביטוחים מכוח חוק המכר ללא רכיב המע"מ. רכיב זה יובטח ע"י קרן המע"מ הממשלתית שתנוהל באגף החשב הכללי. במקרה של מימוש הבטוחה תשיב הקרן הממשלתית את הכסף לרוכש באמצעות המוסד הפיננסי אשר הנפיק את הבטוחה. כך כספי רוכש הדירה, לרבות הפרשי ההצמדה כפי שייקבעו בחוזה הרכש, מובטחים באופן מלא.

 

תקנון הקרן שגיבש החשב הכללי בשיתוף המפקחת על הבנקים, חדוה בר והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר מסדיר את כניסת החוק לתוקף כך שתיקון החקיקה יחול על כל פרויקט אשר מכירת סך הדירות בו, תיעשה לאחר התאריך הקובע, 14.5.2017. התקנון מסדיר את הקמת הקרן, סדרי עבודתה, אופן ניהולה, ניהול החשיפה וכן את הדיווחים השוטפים והתשלומים שיעשו בעת אירוע מימוש בטוחה.

 

לקבלת מידע נוסף וצפייה בנוסח תקנון הקרן ניתן לפנות לדף האינטרנט של קרן המע"מ באתר משרד האוצר בכתובת:

http://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/VatFund.aspx